ค้นหาบทความ
ค้นหาทำเนียบโฮมสเตย์หลักสูตรมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย สำหรับคณะกรรมการ
  หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
โครงสร้างหลักสูตร
กำหนดการอบรม
ประมวลรายวิชา
  ชื่อวิชา เป้าหมายนโยบายเรื่องโฮมสเตย์ของรัฐบาล
ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโฮมสเตย์
ชื่อวิชา การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
ชื่อวิชา มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
ชื่อวิชา การบริหารจัดการโฮมสเตย์
ชื่อวิชา พฤติกรรมนักท่องเที่ยวโฮมสเตย์
ชื่อวิชา การให้บริการที่ประทับใจ
ชื่อวิชา การคัดสรรโฮมสเตย์มาตรฐานไทย
ชื่อวิชา เทคนิคในการเป็นวิทยากรชุมชน

ตอนที่ 2 : เนื้อหาที่ใช้ในการฝึกอบรม

  เนื้อหาที่ใช้ในการฝึกอบรม
เป้าหมาย นโยบาย เรื่องโฮมสเตย์ของรัฐบาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9
แผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ
แผนแม่บทอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งชาติ
เป้าหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม
นโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 

องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สถานการณ์การตลาดท่องเที่ยวของประเทศไทย
แผนภาพ แสดงภาพรวมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโฮมสเตย์

 

กำเนิดของโฮมสเตย์ (Home Stay)
การจัดการและกิจกรรมโฮมสเตย์
คุณสมบัติโฮมสเตย์ที่เหมาะสม

การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

 

การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism)

 

แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism)

มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย : กรอบดัชนีชี้วัดคุณภาพมาตรฐานโฮมสเตย์

 

มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
มาตรฐานที่ 1 ด้านที่พัก
มาตรฐานที่ 2 ด้านอาหารและโภชนาการ
มาตรฐานที่ 3 ด้านความปลอดภัย
มาตรฐานที่ 4 ด้านการจัดการ
มาตรฐานที่ 5 ด้านกิจกรรมท่องเที่ยว
มาตรฐานที่ 6 ด้านสภาพแวดล้อม
มาตรฐานที่ 7 ด้านมูลค่าเพิ่ม
มาตรฐานที่ 8 ด้านการส่งเสริมการตลาด

การคัดสรรโฮมสเตย์มาตรฐานไทย

 

การคัดสรรโฮมสเตย์มาตรฐานไทย

กรอบดัชนีชี้วัด คุณภาพมาตรฐาน โฮมสเตย์

 

มาตรฐานที่ 1 ด้านที่พัก ตัวชี้วัดประกอบด้วย
มาตรฐานที่ 2 ด้านอาหาร และโภชนาการ ตัวชี้วัดประกอบด้วย
มาตรฐานที่ 3 ด้านความปลอดภัย ตัวชี้วัดประกอบด้วย
มาตรฐานที่ 4 ด้านการจัดการ ตัวชี้วัดประกอบด้วย
มาตรฐานที่ 5 ด้านกิจกรรมท่องเที่ยว ตัวชี้วัดประกอบด้วย
มาตรฐานที่ 6 ด้านสภาพแวดล้อม ตัวชี้วัดประกอบด้วย
มาตรฐานที่ 7 ด้านมูลค่าเพิ่ม ตัวชี้วัดประกอบด้วย
มาตรฐานที่ 8 ด้านการส่งเสริมการตลาด ตัวชี้วัดประกอบด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพมาตรฐานโฮมสเตย์

 

1. หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานโฮมสเตย์
2. วิธีการประเมินคุณภาพมาตรฐานโฮมสเตย์

การกำหนดตราสัญลักษณ์มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย

 

ลักษณะของตราสัญลักษณ์และความหมาย

  Copyright ©2006 homestaythailand.org All rights reserved.