ค้นหาบทความ
ค้นหาทำเนียบโฮมสเตย์

สพท.ร่วมมือกับ ธกส. แปลงสินทรัพย์เป็นทุนโฮมสเตย์ที่พักสัมผัสวัฒนาธรรมชนบท (2005-09-21)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (นางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์) ลงนามตกลงความร่วมมือกับ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (นายธีรพงษ์ ตั้งธีระสุนันท์) เพื่อพัฒนามาตรฐานโฮมสเตย์ไทยอย่างมีคุณภาพและยั้งยืน โดยส่งเสริมและสนับสนุน ฝึกอบรม ให้แก่ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยที่กำหนดไว้ เพื่อเข้าร่วมโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนอีกทั้งยังมีส่วนช่วยให้ชาวบ้านและชุมชนมีรายได้เสริม นอกเหนือจากการประกอบอาชีพทางการเกษตร และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยกำหนดความร่วมมือในกิจกรรมหลัก 4 ด้าน คือ

1.การตรวจประเมินและมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ให้แก่โฮมสเตย์ที่ผ่านการประเมิน เป็นภารกิจของสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว และประสานงานให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทราบและอำนวยความสินเชื่อตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนให้กับโฮมสเตย์ที่ผ่านการประเมิน

2.ร่วมกันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการโฮมสเตย์ที่ผ่านการประเมินให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการโฮมสเตย์ การลงทะเบียนผู้เข้าพัก การจัดทำบัญชี การจัดทำข้อมูล

นักท่องเที่ยว การประเมินผลนักท่องเที่ยวอย่างง่าย เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาโฮมสเตย์ รวมถึงความรู้ความเข้าใจ และเงื่อนไขในการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

3.ร่วมกันพัฒนาผู้ประกอบการโฮมสเตย์เก่าที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ทั้งโฮมสเตย์ที่เกิดใหม่ ให้มีศักยภาพจนผ่านการประเมิน เพื่อเข้าสู่โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

4.ร่วมกันติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการโฮมสเตย์ที่เข้าร่วมโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน เพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยอย่างยั้งยืน

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2548 ณ บ้านถวาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

   Copyright ©2006 homestaythailand.org All rights reserved.